Organic-Bio Brown Rice
Macrobiotic World

Organic-Bio Brown Rice

Regular price 170.00 ฿
/

Organic / Bio Brown Rice | ข้าวกล้อง

Weight : 1kg

Organic Brown Rice is a whole grain rice with hulled and outer most bran layers, endosperm and germ. It is unmilled and unpolished grain more nutritious than white rice.

ข้าวกล้องออร์แกนิก เป็นข้าวเมล็ดธัญพืชที่มีชั้นรำและรำข้าวชั้นนอกสุด ได้แก่ เอนโดสเปิร์มและจมูกข้าว เป็นเมล็ดพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีและไม่ได้ขัดมันให้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวขาว

Nutritional Composition & its Health Benefits : 

- Brown Rice is a good source of Vitamin B2, Vitamin B9, Iron, Potassium and Zinc. But is very rich in manganese. It is also known to be rich source of Vitamins such as Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B5 and Vitamin B6. Also contain a rich content of minerals like magnesium, phosphorus, selenium and zinc.

- ข้าวกล้อง เป็นแหล่งที่ดีของวิตามิน B2 วิตามิน B9 เหล็ก โพแทสเซียม และสังกะสี แต่อุดมไปด้วยแมงกานีส เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยวิตามิน เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 และวิตามินบี 6 นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุมากมาย เช่น แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ซีลีเนียม และสังกะสี

- Manganese has strong anti oxidant properties and helps reduce inflammation. It also plays a role in blood sugar regulation and improve bone health.

- แมงกานีสมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่ง และช่วยลดการอักเสบ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และปรับปรุงสุขภาพกระดูก

- Phosphorous is an essential  mineral important to bone health. It helps in producing DNA & RNA which is body's genetic building blocks.

- ฟอสฟอรัสเป็นแร่ธาตุสำคัญต่อสุขภาพกระดูก ช่วยในการผลิต DNA & RNA ซึ่งเป็นหน่วยการสร้างพันธุกรรมของร่างกาย

- Magnesium is a mineral that helps keep blood pressure normal, bones strong and heart rhythm steady.

- แมกนีเซียม เป็นแร่ธาตุที่ช่วยให้ความดันโลหิตเป็นปกติ กระดูกแข็งแรง และหัวใจเต้นสม่ำเสมอ

- Vitamin B1 and B2 are essential for healthy growth and development.

- วิตามิน B1 และ B2 มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี

- Vitamin B3 acts as anti inflammatory and needed for health of the digestive system and skin.

- วิตามินบี 3 ทำหน้าที่เป็นต้านการอักเสบและจำเป็นสำหรับสุขภาพของระบบย่อยอาหารและผิวหนัง

- Vitamin B5 is needed for the body's response to stress and the manufacture of the anti bodies. It is necessary for making blood cells and helps convert food into energy.

- วิตามิน B5 จำเป็นสำหรับการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียดและการผลิตแอนตี้บอดี้ จำเป็นสำหรับการสร้างเซลล์เม็ดเลือดและช่วยเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน

Cooking Tips : Rinse it. Ratio 2 and 1/2 cups of water every cup of rice. Cook or boil both water and rice and then reduce heat to low and simmer, covered, until the rice is tender and most of the liqiud has been absorbed, 40 to 50 minutes. Let's stand 5 minutes, then fluff with a fork.

เคล็ดลับการทำอาหาร : ล้างออก อัตราส่วนน้ำ 2 และ 1/2 ถ้วยต่อข้าว 1 ถ้วย ปรุงหรือต้มทั้งน้ำและข้าว จากนั้นลดความร้อนเป็นไฟต่ำและเคี่ยวจนข้าวนุ่มและของเหลวส่วนใหญ่ถูกดูดซึม 40 ถึง 50 นาที มายืนกัน 5 นาที จากนั้นจึงใช้ส้อมจิ้ม

________________________________________________________________________

Органический / био коричневый рис

Вес: 1 кг

Органический коричневый рис - это цельнозерновой рис с шелушенными и внешними слоями отрубей, эндоспермом и зародышем. Это немолотое и неотшлифованное зерно более питательно, чем белый рис.

Пищевая ценность и ее польза для здоровья:

- Коричневый рис - хороший источник витамина B2, витамина B9, железа, калия и цинка. Но очень богат марганцем. Он также известен как богатый источник витаминов, таких как витамин B1, витамин B3, витамин B5 и витамин B6. Также содержат большое количество минералов, таких как магний, фосфор, селен и цинк.

- Марганец обладает сильными антиоксидантными свойствами и помогает уменьшить воспаление. Он также играет роль в регулировании уровня сахара в крови и улучшает здоровье костей.

- Фосфор является важным минералом, важным для здоровья костей. Он помогает в производстве ДНК и РНК, которые являются генетическими строительными блоками организма.

- Магний - это минерал, который помогает поддерживать нормальное кровяное давление, укреплять кости и поддерживать ритм сердца.

- Витамины B1 и B2 необходимы для здорового роста и развития.

- Витамин B3 действует как противовоспалительное средство и необходим для здоровья пищеварительной системы и кожи.

- Витамин B5 необходим для реакции организма на стресс и выработки антител. Он необходим для образования клеток крови и помогает преобразовывать пищу в энергию.

Советы по приготовлению: промойте. Соотношение 2 и 1/2 стакана воды на каждый стакан риса. Варите или кипятите воду и рис, затем убавьте огонь до минимума и тушите под крышкой, пока рис не станет мягким и не впитается большая часть жидкости, от 40 до 50 минут. Дать постоять 5 минут, затем взбить вилкой.