Brown Flaxseed Oil
Brown Flaxseed Oil
Brown Flaxseed Oil
Brown Flaxseed Oil

Brown Flaxseed Oil

Regular price 250.00 ฿
/

Organic / Bio Extra Vigin Cold Pressed Brown Flaxseed Oil | น้ำมันเมล็ดแฟล็กซ์ สีน้ำตาล สกัดเย็น

Weight : 250ml, 500ml

Omega 3, linoleic fatty acid and omega 6, linoleic fatty acid are essential in the constitution, maintenance and complete nutrition of brain and blood cell membranes. Improves the immune system membranes process (sinclair) for infants, young and elderly.

โอเมก้า 3 กรดไขมันไลโนเลอิก และโอเมก้า 6 กรดไขมันไลโนเลอิกมีความจำเป็นต่อการสร้าง การบำรุงรักษา และโภชนาการที่สมบูรณ์ของสมองและเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือด ปรับปรุงกระบวนการเยื่อหุ้มระบบภูมิคุ้มกัน (ซินแคลร์) สำหรับทารก เด็ก และผู้สูงอายุ

Essential fatty acids are also very important substances in the treatment of diabetes mellitus, to avoid production of ketone bodies.

กรดไขมันจำเป็นยังเป็นสารที่สำคัญมากในการรักษาโรคเบาหวาน เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตคีโตนในร่างกาย

(Ketosis). Fulcao J - Lopaschuk GD mitchell GA. Pathways and control of ketone body metabolism. 2004: 70-243 Leukot Essent. Fatty acids.

(คีโตซีส). Fulcao J - Lopaschuk GD mitchell GA. เส้นทางและการควบคุมการเผาผลาญของร่างกายคีโตน 2547: 70-243 Leukot เอสเซนท์ กรดไขมัน.

Treatment of arthritis and degenerative diseases of the central nervous system.

การรักษาโรคข้ออักเสบ และโรคความเสื่อมของระบบประสาทส่วนกลาง

Recommended use 

Adults - 10 to 20 grams daily ( 1 Tablespoon )

Young - 5 to 10 grams daily ( 1 Tablespoon )

Children - 3 to 5 grams daily ( 1 Tablespoon )

Delicious on 

Bread, Salads, Vegetables sauces, Dressings, Cottage cheese or plain.

 

General Composition / Ingredients

1 Tablespoon = 15 ml

                                                                                    Daily Value

1. Calories - 110 Kcal

2. Total Fat - 11 g

3. Cis Bio Active Essential Fatty Acids                        86%

4. Polyunsaturated Fat 8% of which : 

           Omega 3 A-Linoleic - 6200 mg                       62%

           Omega 6 A-Linoleic - 1810 mg                        20%

5. Monounsaturated Fat 2 grams

            Omega 9 - 2040 mg                                         3 %

6. Natural Lecithin 3g                                                  13%

7. Dietary Fiber 1g                                                         4%

8. Flaxseed Particulate (Lignans)  2.660mg
Example menu to use Organic / Bio Extra Virgin Cold Pressed Brown Flaxseed Oil

Mixed green salad

 

 

Ingredients

4 cups mixed baby greens or mesclun, loosely packed

1 tablespoon extra virgin olive oil

1 Organic / Bio Extra Virgin Cold Pressed Brown Flaxseed Oil

1 tablespoon fresh lemon juice

1 teaspoon umeboshi vinegar, or 1/8 teaspoon sea salt

1 teaspoon mustard

1 Belgian endive, sliced crosswise into 1/2-inch slices

 

1. Place the greens in a serving bowl.

2. Place the oils, lemon juice, vinegar, and mustard in a small bowl or jar, and whisk or shake until well mixed. Toss the greens with the dressing

3. Serve and sprinkle the Belgian endive slices over each portion.

Makes 4 serving

 

(Food and our bones, Annemarie Colbin 1998)

_______________________________________________________________________________

Органическое / био-масло холодного отжима коричневого льняного семени холодного отжима

Вес: 100 мл, 250 мл, 500 мл

Омега-3, линолевая жирная кислота и омега-6, линолевая жирная кислота необходимы для конституции, поддержания и полноценного питания мембран мозга и клеток крови. Улучшает процесс мембран иммунной системы (sinclair) для младенцев, молодых и пожилых людей.

Незаменимые жирные кислоты также являются очень важными веществами при лечении сахарного диабета, чтобы избежать образования кетоновых тел.

(Кетоз). Фулькао Дж. - Лопасчук Г.Д., Митчелл Г.А. Пути и контроль метаболизма кетоновых тел. 2004: 70-243 Leukot Essent. Жирные кислоты.

Лечение артритов и дегенеративных заболеваний центральной нервной системы.

Рекомендуемое использование

Взрослые: от 10 до 20 граммов в день (1 столовая ложка)

Молодые - от 5 до 10 граммов в день (1 столовая ложка)

Дети - от 3 до 5 граммов в день (1 столовая ложка).

Вкусно на

Хлеб, салаты, овощные соусы, заправки, творог или обычный.

Общий состав / ингредиенты

1 столовая ложка = 15 мл
Дневная стоимость

1. Калорийность - 110 Ккал

2. Всего жиров - 11 г

3. Цис-биоактивные незаменимые жирные кислоты 86%

4. Полиненасыщенные жиры 8%, в том числе:

Омега-3 A-линолевая - 6200 мг 62%

Омега 6 A-линолевая кислота - 1810 мг 20%

5. Мононенасыщенные жиры 2 грамма

Омега 9 - 2040 мг 3%

6. Натуральный лецитин 3 г 13%

7. Пищевые волокна 1 г 4%

8. Твердые частицы льняного семени (лигнаны) 2,660 мг
Пример меню для использования органического / био первого холодного отжима коричневого льняного масла холодного отжима

Смешанный зеленый салат


Ингредиенты

4 стакана смешанной детской зелени или месклуна, свободно упакованных

1 столовая ложка оливкового масла первого холодного отжима

1 Коричневое льняное масло первого отжима органического / био первого холодного отжима

1 столовая ложка свежего лимонного сока

1 чайная ложка уксуса умэбоши или 1/8 чайной ложки морской соли

1 чайная ложка горчицы

1 бельгийский эндивий, нарезанный поперек ломтиками 1/2 дюйма1. Выложите зелень в сервировочную миску.

2. Поместите масла, лимонный сок, уксус и горчицу в небольшую миску или банку и взбивайте или взбалтывайте до однородного состояния. Перемешайте зелень с заправкой

3. Подайте и посыпьте каждую порцию ломтиками бельгийского эндивия.

На 4 порции(Еда и наши кости, Аннемари Колбин 1998)

You may also like