Lion's Mane Powder
Lion's Mane Powder
Lion's Mane Powder
Lion's Mane Powder
Lion's Mane Powder
Lion's Mane Powder
Lion's Mane Powder
Lion's Mane Powder
Lion's Mane Powder
Lion's Mane Powder

Lion's Mane Powder

Regular price 646.00 ฿
/

Organic / Bio Lion's Mane Powder | ผงเห็ดแผงคอของสิงโต

Weight : 100g

🍄 Are you a mushroom lover or hater?
Whatever your relationships with them we have serious points to throw!
Mushrooms are amazing! They are like no other creatures on Earth that accumulate power from all elements within.
⭐️ And they are extremely beneficial!
But if you hardly tolerate the taste or texture of them in original form, here is a solution!
Organic Medicinal Mushroom Powder!
🧠Specifically today we are presenting almighty LION'S MANE - brain superfood against brain fog!
We all know that keeping the nervous system in healthy state is crucial as our wellbeing, our actions, productivity, emotions depends on it.
So that's why nootropics became trendy these days when we need to keep up with multitasking and stay alert and positive to perform on a high level. LION'S MANE is one of those helpers Mama Earth 🌏 gifted to us to activate our full potential so why not to use it!
Especially when it's so easy to do.
☕️ Just add a spoon into your daily coffee, tea, protein shake, smoothie etc.
💥 Your life will never be the same!
More CLARITY, more FOCUS, more ENERGY, HIGH PERFORMANCE in all areas of your life!
Give it a try, your brain will thank you as the rest of your body!

 

Lions Mane Mushroom Powder is another powerful adaptogenic mushroom. It resembles the dendrite nerve cells in the brain and sure enough can be used to enhance brain and nervous system function. Indigenous to be temperate climate regions of the northern hemisphere. Shown to stimulate nerve growth factor that regulates the growth and repair of nerve cells. Stimulation of this growth factor encourages the secretion of neuropeptide proteins that are used by the brain to nourish our various neurons. 

ผงเห็ดแผงคอของสิงโต เป็นอีกหนึ่งเห็ดดัดแปลงที่ทรงพลัง คล้ายกับเซลล์ประสาทเดนไดรต์ในสมองนั่นเองค่ะ สามารถนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองและระบบประสาทได้นั่นเองค่ะ ชนพื้นเมืองเป็นเขตภูมิอากาศอบอุ่นของซีกโลกเหนือ แสดงการกระตุ้นปัจจัยการเจริญเติบโตของเส้นประสาทที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมเซลล์ประสาท การกระตุ้นของโกรทแฟกเตอร์นี้ช่วยกระตุ้นการหลั่งโปรตีนนิวโรเปปไทด์ที่สมองใช้เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ประสาทต่างๆ ของเรา

How to use : As with our other medicinal mushrooms, hot water treatment is necessary in activating the most beneficial properties of this mushroom.

ใช้เช่นเดียวกับเห็ดสมุนไพรอื่นๆ ของเรา การบำบัดด้วยน้ำร้อนเป็นสิ่งจำเป็นในการกระตุ้นคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์สูงสุดของเห็ดนี้

___________________________________________________________________________

Органический / био порошок львиной гривы

Вес: 100 г

Порошок гриба льва - еще один мощный адаптогенный гриб. Он напоминает дендритные нервные клетки в головном мозге и, безусловно, может использоваться для улучшения функций мозга и нервной системы. Коренными считаются регионы с умеренным климатом северного полушария. Показано, что стимулирует фактор роста нервов, регулирующий рост и восстановление нервных клеток. Стимуляция этого фактора роста стимулирует секрецию нейропептидных белков, которые используются мозгом для питания различных нейронов.

Как использовать: Как и в случае с другими нашими лекарственными грибами, для активизации наиболее полезных свойств этого гриба необходима обработка горячей водой.

You may also like