Mucuna Powder
Mucuna Powder
Mucuna Powder
Mucuna Powder
Mucuna Powder
Mucuna Powder
Mucuna Powder
Mucuna Powder
Mucuna Powder
Mucuna Powder

Mucuna Powder

Regular price 221.00 ฿
/

Organic / Bio Mucuna Powder | เมล็ดหมามุ่ยผง

Weight : 100g

Mucuna Powder is derived from the mucuna bean also known as velvet bean or ice cream fruit which is a plant found all over the world in tropical climates

เมล็ดหมามุ่ยผงได้มาจากถั่วเมล็ดหมามุ่ย หรือที่เรียกว่า Velvet bean หรือไอศกรีมผลไม้ซึ่งเป็นพืชที่พบได้ทั่วโลกในภูมิอากาศแบบเขตร้อน

Mucuna Powder contains the very rare constituent L-Dopa, which is the building block for neurotransmitters in the human brain. An incredible amount of health concerns and ailments can be tied back to low neurotransmitter production and because of this mucuna can alleviate a host of issues including Parkinson's and other neuro-degenerative symptoms, reduce stress, combat depression, regulate sleep patterns and alleviate symptoms cause by sleep issues which can in turn enhance immunity and nervous system function.

เมล็ดหมามุ่ยผงประกอบด้วย L-Dopa ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่หายากมาก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทในสมองของมนุษย์ ความกังวลเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อสามารถเชื่อมโยงกับการผลิตสารสื่อประสาทในระดับต่ำ และเนื่องจากเมือกนี้สามารถบรรเทาปัญหาต่าง ๆ รวมถึงโรคพาร์กินสันและอาการทางระบบประสาทอื่น ๆ ลดความเครียด ต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า ควบคุมรูปแบบการนอนหลับ และบรรเทาอาการที่เกิดจาก ปัญหาการนอนหลับซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและการทำงานของระบบประสาท

How to use: Use 1 teaspoon daily. Simply add to water, smoothie or juice. Used in raw food preparation as this Mucuna powder has a rich caramel like flavor. Combine with other superfoods for a total brain tonic, including mushroom blends, cacao and gotu kola.

ใช้ 1 ช้อนชาต่อวัน เพียงเติมน้ำ สมูทตี้ หรือน้ำผลไม้ ใช้ในการเตรียมอาหารดิบเนื่องจากเมล็ดหมามุ่ยผงนี้มีรสคาราเมลเข้มข้น ใช้ร่วมกับ superfoods อื่นๆ เพื่อบำรุงสมอง ซึ่งรวมถึงเห็ดผสม โกโก้ และ gotu kola

___________________________________________________________________________

Органический / био порошок мукуны

Вес: 100 г

Порошок мукуны получают из бобов мукуна, также известных как бархатные бобы или плоды мороженого, которые растут во всем мире в тропическом климате

Порошок мукуны содержит очень редкую составляющую L-допа, которая является строительным блоком для нейромедиаторов в человеческом мозге. Невероятное количество проблем со здоровьем и недомоганий может быть связано с низким уровнем выработки нейротрансмиттеров, и из-за этого слизистая оболочка может облегчить множество проблем, включая болезнь Паркинсона и другие нейродегенеративные симптомы, уменьшить стресс, бороться с депрессией, регулировать режим сна и облегчить симптомы, вызванные проблемы со сном, которые, в свою очередь, могут повысить иммунитет и функцию нервной системы.

Способ применения: принимайте по 1 чайной ложке в день. Просто добавьте в воду, смузи или сок. Используется в приготовлении сырых продуктов, так как этот порошок мукуны имеет насыщенный карамельный вкус. Сочетайте с другими суперпродуктами для общего тонизирования мозга, включая смеси грибов, какао и готу кола

You may also like